Huis Mio

Bieke Galleyn

Muziektherapeut

"Where words fail, music speaks" - H. C. Andersen
PRAKTISCH

Aanmelden bij Huis MIO kan ofwel rechtstreeks via de desbetreffende hulpverlener ofwel via het algemene nummer 0473 / 71 22 11 of e-mail: info@huismio.be. Nieuwe aanmeldingen worden steeds in ons team besproken. Op basis van de hulpvraag en het aanbod en beschikbaarheid van de hulpverlener(s) wordt een gepast behandeltraject voorgesteld en kan een eerste kennismakingsgesprek worden ingepland. Eén van onze collega’s neemt zo snel als mogelijk contact met je op. 


Afspraken bij Bieke in Huis MIO mogelijk op        
– vrijdag tussen 15u en 21u

Doelgroep: jongeren, volwassenen en ouderen
Individuele therapie en groepstherapie

Erkend bij Partena Ziekenfonds voor gedeeltelijke terugbetaling. Meer informatie vind je hier
Meer informatie over tarieven vind je hier.
Prijs groepssessie: 20€ p.p. voor 45 minuten (min. 3 personen)

Over mezelf

MUZIEK is de rode draad doorheen mijn leven. Reeds in mijn prille peuterjaren werd ik als een magneet gezogen naar muziekinstrumenten, zoals de piano, waarop ik speels experimenteerde en bezong wat er zich in en rond mij afspeelde. Mijn muzikaal traject begon met het volgen van muzieklessen aan de muziekacademie te Brugge en ging verder met mezelf te ontwikkelen tot pianist aan het conservatorium te Antwerpen. Gaandeweg ontdekte ik dat muziek het medium is waarin ik zoveel kwijt kan en dat het afstemmen en verbinden met anderen tijdens het samen musiceren mij enorm veel voldoening geeft.
Muziek is voor mij de meest pure vorm van communicatie. Het raakt diepere lagen in elke mens, ongeacht bepaalde belemmeringen en waar ook ter wereld, en… het heeft geen woorden nodig. Zonder één noot muziek te kennen, is muziek toch intrinsiek in ieder van ons aanwezig, bijvoorbeeld als ritme in onze hartslag en als melodie in ons gelach.
Ik besloot vervolgens om mijn passie voor muziek te delen met iedereen die muziek wil leren spelen en werd muziek- en zorgleerkracht. Het lesgeven deed op zijn beurt een andere interesse vanuit mijn jeugd opborrelen, namelijk me verdiepen in mensen, in hun verhaal en in wat hen drijft. 
Stilaan groeide zo het verlangen om iets meer te kunnen betekenen met muziek dan enkel lesgeven, ik wilde ook anderen de verbindende kracht van muziek laten ervaren! Van hieruit ging ik muziektherapie studeren en maakte ik een zeer verrijkend en intens groeiproces door. Tijdens deze tocht werd ik me bewust van eigen persoonlijke dynamieken en maakte ik opnieuw contact met mijn creatieve, jonge zelf. 
Vanuit een warme, menselijke BETROKKENHEID  ga ik als een reisgezel samen met jou op pad, op zoek naar verbinding met je creatieve en emotionele zelf, met de ander en met je sterktes en talenten. Hierbij begeleid ik je muzikaal en stem ik mij sensitief en flexibel af op jouw impulsen en noden. Daarnaast durf ik op een speelse, nieuwsgierige wijze ook uitnodigen, uitdagen om – met kleine stapjes – nieuwe persoonlijke horizonten te exploreren. s

MUZIEKTHERAPIE, EEN WOORDJE UITLEG

Wat is muziektherapie?

Muziektherapie is een non-verbale vorm van psychotherapie waarbij muziek het belangrijkste medium is doorheen de sessies. 
In alle vormen van psychotherapie staat het opbouwen van een therapeutische vertrouwensrelatie tussen therapeut en cliënt centraal. De therapeut en cliënt gaan samen een groeiproces aan en bouwen in een sfeer van vertrouwen aan een samenwerkingsrelatie die zich verdiept, ontwikkelt en geschiedenis kent.
Vroegere relaties hebben mee gekleurd hoe mensen later relaties gaan ervaren en dit komt ook binnen in de relatie met de therapeut. Zo kan de therapeut bijvoorbeeld onbewust worden beladen met verwachtingen die voortkomen uit eerdere relaties. Door hierover samen te reflecteren, kan de cliënt contact maken met (vroegere) verwachtingspatronen, ervaringen, gevoelens, verlangens, voorkeuren… Hierdoor worden de eigen capaciteiten tot persoonlijke groei gefaciliteerd.
Daarnaast is het medium muziek een derde partner in deze vertrouwensrelatie. Muziek is een universeel en daarom erg toegankelijk medium dat mensen in beweging kan brengen, kan verbinden en toegang kan verlenen naar de eigen binnenwereld. Zeker wanneer uitdrukken in woorden (nog) moeilijk is, kan muziek de mogelijkheid bieden om intense en moeilijke belevingen tijdens het improviseren op muziekinstrumenten toch uit te drukken. De muziektherapeut kan er in de muziek voor de cliënt zijn en zijn beleving helpen dragen door het spel van de cliënt muzikaal te begeleiden en te structureren. 

Wat mag je je voorstellen bij een sessie muziektherapie?

Over het algemeen ziet een sessie er als volgt uit. De therapeut en de cliënt kiezen elk een instrument uit het aanbod aan toegankelijke ritmische en melodische instrumenten in de ruimte. Vertrekkend vanuit de stilte komen ze samen tot een muzikale improvisatie. De cliënt heeft hier geen muzikale voorkennis voor nodig en mag vrij spelen wat er in hem of haar opkomt, zonder dat er bepaalde muzikale regels worden gevolgd. De muziektherapieruimte is hierbij een veilige plek waar je mag experimenteren en klinken zoals je bent. Voorzichtig, zacht, explosief, borrelend, afgestemd, onaf… Alles mag. Onbewust zal in de muziek van de cliënt een stukje weerklinken van wat er in hem of haar in het hier en nu leeft. 

piano


De muziektherapeut die hiervoor getraind is, zal zich in zijn muzikale begeleiding op empathische wijze afstemmen op de kwaliteiten van het spel van de patiënt (bv. het tempo, het volume, de sfeer). Hierdoor wordt via de muziek de beleving van de cliënt samen met de therapeut gedeeld. Wanneer helemaal vrij improviseren (nog) te beangstigend is, kunnen er spelregels afgesproken worden die een houvast kunnen bieden, zoals op één pianotoets spelen. 

Na de improvisatie wordt er ruimte gelaten voor verbale reflectie, waarin cliënt en therapeut samen naar woorden kunnen zoeken voor wat er in de muziek geklonken heeft. Op die manier kan er langzamerhand op een meer bewust niveau vorm gegeven worden aan datgene waar tot nu toe geen woorden voor te vinden waren. Vaak gebeurt het dat er tijdens het reflecteren thema’s uit het dagelijkse leven van de cliënt verschijnen. 

percussie

Door het proces van vormgeven van wat innerlijk speelt op een muzikaal-symbolisch en daarna eventueel ook op een talig-symbolisch niveau, kunnen moeilijke gedachten, gevoelens en belevingen (misschien voor het eerst) ervaren en doorwerkt worden. Door het toe-eigenen van deze aspecten van je innerlijke zelf, kan de impact ervan op je dagelijks functioneren gemilderd worden. Wanneer onder woorden brengen niet mogelijk is, kan er ook voor gekozen worden om enkel in de muziek te blijven, te ervaren.

Naast het samen improviseren op muziekinstrumenten is er eveneens ruimte om muziek te beluisteren, te componeren, songs te leren spelen… Jíj bepaalt het muzikale pad dat we bewandelen. 

Voor wie kan muziektherapie zinvol zijn?
 

  • Wanneer er sprake is van psychische of emotionele problemen (mensen met trauma, persoonlijkheidsproblematieken, angst, depressie, psychose…) kan muziek een toegangspoort vormen. Hierbij kan een tweesporentraject van verbale psychotherapie aangevuld met muziektherapie zinvol zijn.
  • Wanneer communicatie met woorden niet (meer) mogelijk is (mensen met een ontwikkelingsstoornis, dementie…), biedt muziek de mogelijkheid om toch contact te kunnen maken. 
  • Bij een mentale en/of fysieke beperking kan er via spelvormen ook op orthoagogische (i.p.v. therapeutische) wijze gewerkt worden aan het stimuleren van vaardigheden (sociale, emotionele, communicatieve, tactiele, motorische, cognitieve…).

 

Meer informatie over muziektherapie in België kan je vinden op de site van de Belgische Beroepsvereniging van Muziektherapeuten (BMT).

OPLEIDINGEN EN SPECIALISATIES
  • Masteropleiding Muziek, afstudeerrichting Klassieke Piano – Conservatorium Antwerpen
  • Specifieke Lerarenopleiding voor Muziek – Conservatorium Antwerpen
  • Masteropleiding Muziek, afstudeerrichting Muziektherapie – LUCA School of Arts
ERKENNING EN VERENIGINGEN
  • Lid van de Belgische Beroepsvereniging van Muziektherapeuten (BMT)